Vizija ir misija

Mokyklos vizija

Patraukli, kompetentingai organizuojamu ugdymo procesu ir saugia aplinka, patikima ir profesionali dėl nuolat besimokančių kvalifikuotų pedagogų, vadovų ir personalo, brandi savo gebėjimu tirti ir kritiškai įsivertinti savo veiklas bei drąsiai įgyvendinanti pokyčius mokykla.

Mokyklos misija

Suteikti kokybišką ir nuoseklų ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo programos išsilavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą, ugdyti išsilavinusį, gebantį atsakingai priimti sprendimus bei savarankiškai veikti šiuolaikinėje žinių visuomenėje žmogų ir suformuoti jo mokymosi visą gyvenimą nuostatą, padėti įgyti sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.

Vertybės ir filosofija

Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs
Ir niekad neišleidęs žemės iš akių,
Skrendu viršūnėmis, kur laisvės žiedas žydi,
Regiu jį rytdienoj galingą, šviesų, didį.

Bernardas Brazdžionis

Pamatinės vertybės, kuriomis vadovaudamiesi gyvename, dirbame ir kuriame, tai pagarba, atsakomybė, bendrystė, tobulėjimo siekis, savitarpio pagalba, lojalumas savo organizacijai.