Ugdymo planas

Išrašas iš 2016–2017 m. m. ugdymo plano

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais (direktoriaus 2016-06-14 įsakymas Nr. V-76, Centro tarybos posėdžio protokolas Nr. S–03, 2016-05-11):

Klasės I trimestras II trimestras III trimestras
1–4 2016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-05-30
5 2016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-05-30
6–8 2016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-06-03
10 2016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-06-03

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 1-4; 5-8, 10 kl. 2016-10-30 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 1-4; 5-8, 10 kl. 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) 1-4; 5-8, 10 kl. 2017-04-10 2017-04-14
Papildomos
1-4, 5 kl.
2016-12-22
2017-02-13
2017-04-10
2016-12-23
2017-02-15
2017-04-14
Papildomos
6-8, 10 kl.
2017-02-17 2017-02-17
Vasaros 1-4, 5 kl.
6-8, 10 kl.
 2017-05-31
2017-06-05
 2017-08-31
2017-08-31

 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 – 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali nevykti 6 –8, 10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra mokyklos sporto salėje yra žemesnė nei numatyta Higienos normos 21:2011 reikalavimuose (15 – 17 C), kūno kultūros pamokas mokytojai veda kūno kultūros teorijos klasėje ar kitose mokyklos patalpose.

Mokykla dalykų programose numatytiems pasiekimams pasiekti skiria minimalų privalomų pamokų skaičių per savaitę ir papildomai skiriama:

 • vieną savaitinę pamoką anglų kalbos pagilintam mokymui 5–8 klasėse iš mokyklos nuožiūra skiriamų valandų;
 • ugdymui diferencijuoti – po vieną pamoką savaitėje lietuvių kalbai ir matematikai 6–8 klasėse iš mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti skiriamų valandų;
 • po vieną pamoką savaitėje lietuvių kalbai, matematikai – mokinių pasiekimams gerinti pagilinto ugdymo klasėje iš mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti skiriamų valandų;
 • vieną savaitinę pamoką integruotam istorijos ir anglų kalbos mokymui pagilinto ugdymo klasėje;
 • kryptingam dailės mokymui skiriama viena valanda iš mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti skiriamų valandų 1–4 klasių mokiniams

Mokykloje vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla. 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus 1–4 klasių mokiniams pagal mokyklos veiklos ir klasių auklėtojų veiklos planą; 5–10 klasių mokiniams – 5 dienos per mokslo metus pagal klasių auklėtojų ir mokyklos veiklos bei ugdymo karjerai planą. (Pažintinės veiklos 2015–2016 m. m. lentelė, priedas Nr. 2).

Mokiniai privalo laikytis mokinio elgesio taisyklėse nurodytų reikalavimų (Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarka, patvirtinta mokyklos direktorės 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-82):

 • mokiniai mokykloje dėvi mokyklos uniformą;
 • mokiniai stropiai ir sąžiningai lanko mokyklą, aktyviai dirba pamokoje, pagarbiai bendrauja su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;
 • mokykloje, jos teritorijoje ir už jos ribų mokiniui draudžiama rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti psichotropines medžiagas;
 • mokiniams neleidžiama į mokyklą vėluoti, praleisti pamokas be pateisinamos priežasties (Mokinių pamokų lankomumo priežiūros tvarka, patvirtinta mokyklos direktorės 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-83);
 • labai gerai besimokantis pagal pagrindinio ugdymo programą mokinys, garsinantis mokyklos vardą ir neturintis elgesio problemų, metų pabaigoje apdovanojamas skulptūra „Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos Metų Mokinys“ bei asmenine banko kortelę su 60 Eur sąskaitoje;
 • labai gerai besimokantis pagal pradinio ugdymo programą mokinys, garsinantis mokyklos vardą ir neturintis elgesio problemų, metų pabaigoje apdovanojamas skulptūra „Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos Metų Pradinukas“;
 • mokinys, padaręs per mokslo metus didžiausią pažangą, apdovanojamas direktorės padėkos raštu „Didžiausia metų pažanga“;
 • labai gerai besimokantys mokiniai mokslo metų pabaigoje pagerbiami Pirmūnų šventėje ir apdovanojami kelione-ekskursija Lietuvoje.