Teisės aktai ir dokumentai

MOKYKLOS VEIKLOS NUOSTATAI

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003 m.)

Aprūpinimo veiklos priemonėmis dokumentai

Kiti mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

IKIMOKYKLINIO UGDYMO DOKUMENTAI:

Mokesčio tvarkos aprasas

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T-83 pakeitimo

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2013-09-12 Nr. T-507

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietmo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

KITI DOKUMENTAI:

Mokinių pamokų lankomumo bei priežiūros tvarka

Dėl Lietuvos valstybės himno giedojimo tvarkos mokykloje

Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų panaudojimo aprašas

Mokytojų skatinimo tvarkos aprašas

Dėl mokyklos premijos mokiniams už ypatingus akademinius pasiekimus skyrimo

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Dėl mokyklos atributikos tvirtinimo

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Dėl Skiepų reikalavimų priimant į įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą