Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Daiva Šabūnienė, 111 kabinetas

El. paštas: daisabster@gmail.com
Tel. 8 603 15103

 

 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
 • Aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais.
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis.
 • Organizuoja vaikų vasaros poilsį socialiai remtiniems bei rizikos grupės mokiniams.
 • Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų.
 • Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Mokiny,

Tu turi teisę būti išklausytas ir išgirstas, tad:
neužsisklęsk vienas su savo problema;
iškilus sunkumams, kreipkis į tėvus, tau artimą mokytoją;
pamokoje ar po jos išdrįsk paklausti;
neskubėk atlikdamas užduotis.

Žinok, daugumą Tavo klaidų lemia Tavo nedėmesingumas. Būk aktyvus, spręsdamas savo problemą ir geranoriškai priimk Tau teikiamą pagalbą.

Tėveli, Mamyte,

nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
„nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite pažeminimu;
nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, logopedu, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu ir kitais specialistais.

Tik glaudus ir geranoriškas mūsų bendradarbiavimas padės pasiekti gerų rezultatų.