Psichologė

Mokyklos psichologė Jekaterina Gavrilova 308 kab., tel. 8-609-98523

TIKSLAS

Užtikrinti mokyklos darbuotojams, mokiniams, mokinių tėvams visokeriopą psichologinę pagalbą, kad jie sėkmingai galėtų įgyvendinti mokyklos bei individualios darbinės veiklos tikslus.

Suteikti mokiniams pagalbą, būtiną ieškant tinkamos profesijos, ugdyti jų savarankiško mąstymo įgūdžius, kurie yra svarbūs sėkmingam profesijos pasirinkimui.

UŽDAVINIAI

Rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Konsultuoti moksleivių ugdymo proceso dalyvius, atlikti psichologinį įvertinimą, tyrimus, profesinį kuravimą ir psichologinį švietimą.
Suteikti žinių (asmenybės charakteristikų, pomėgių, poreikių, vertybių, mokymosi įstaigų, darbo rinkos keliamų reikalavimų ir kitų aktualių klausimų analizavimas), padedančių pasirinkti tinkamą profesiją.

Veiklos kryptys:

I. Konsultavimas

Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

II. Psichologinis įvertinimas

Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius

III. Švietimas

Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

IV. Psichologinių problemų prevencija

Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.