Priėmimas į mokyklą

Priimtų mokinių sąrašai 2018-2019 m. m.

Priimtų mokytis nuo 2018 rugsėjo 1 dienos į 1 klasę mokinių sąrašas
Priimtų mokytis nuo 2018 rugsėjo 1 dienos į 5 klasę mokinių sąrašas
Priimtų į priešmokyklinę 4 val grupę adresu Radvilėnų 7 mokinių sąrašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLĄ TVARKA

Mokiniai mokytis į mokyklą priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (tvarkos aprašas).

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

PRAŠYMŲ PRADĖTI 2018-2019 M. M. MOKYTIS KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOJE TEIKIMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Informacija
 Pastabos
 Prašymai teikiami adresu: https://imokykla.kaunas.lt Centralizuotas vaikų priėmimas vykdomas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste.
Prašymai teikiami mokytis pagal ugdymo programas:  Priešmokyklinio ugdymo
Pradinio ugdymo
Pagrindinio ugdymo (I dalį)
Galimybė pasirinkti iki 5 mokymo įstaigų.
Prašymų teikimo terminas: 2018-03-07
2018-06-30
Pasibaigus terminui, prašymai priimami mokyklos raštinėje.
 Priėmimo prioritetai:   Pirmumo teise priimami:
– vaikai, kurių tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
– vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
– mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys.
Prašymų padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
 Informavimo apie priėmimą į mokyklą tvarka: Informacija dėl priėmimo mokytis mokykloje per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo, teikiama telefonu, paštu ar elektroniniu paštu.

PRAŠYMŲ PRADĖTI 2018-2019 M. M. MOKYTIS KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOJE TEIKIMAS RAŠTU

Informacija

Pastabos

Prašymai teikiami adresu: Mokyklos raštinėje, darbo dienomis:
I–IV 8.00 – 12.00 val., 13.00 -16.30 val.
V 8.00 – 12.00 val., 13.00 -15.30 val.
Prašymai raštu priimami nepavykus jo pateikti elektroniniu būdu ar pasibaigus centralizuoto priėmimo prašymų teikimo terminui.
Prašymai teikiami mokytis pagal ugdymo programas:   Priešmokyklinio ugdymo
Pradinio ugdymo
Pagrindinio ugdymo (I dalį)
Prašymų teikimo terminas: 2018-03-07
2018-06-30
Priėmimo prioritetai: Pirmumo teise priimami:
– vaikai, kurių tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
– vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
– mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys.
Prašymų padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

PRIIMTŲ MOKINIŲ MOKYKLAI TEIKIAMI DOKUMENTAI:

  1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  2. Sveikatos pažyma.
  3. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopija (priimtiems į 2-4, 6-8 klases).
  4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija (priimtiems į 5 klasę).

2018-2019 M. M. KOMPLEKTUOJAMŲ KLASIŲ SKAIČIUS IR LAISVŲ VIETŲ SKAIČIUS

Klasė Priešmokyklinė grupė 1 2 3 4 5 6 7 8
Klasių komplektų skaičius 1 4 3 3 3 3 3 3 3
Laisvos vietos 20 92 7 2 2 36 11 3 3

PRIĖMIMO MOKYTIS KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO LAIKAS

Mokinių priėmimo mokytis komisijos darbą reglamentuoja Mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. (1.3) V-22 patvirtintas Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas.

Komisijos sudėtis Komisijos nario funkcijos Komisijos darbo laikas Komisijos darbo vieta
Nijolė Žilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė Pirmadieniais 14.30 – 15.15 val. 222 kabinetas
Ingrida Siliūnienė, kūno kultūros mokytoja Sekretorė
Dalia Berentienė, pradinio ugdymo mokytoja Narė
Audronė Arcinavičienė, logopedė, spec. pedagogė Narė
Inesa Franckaitytė, mokyklos tarybos pirmininkė Narė

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKĄ

  • Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33;
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.