Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLĄ TVARKA

Mokiniai mokytis į mokyklą priimami vadovaujantis „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671 (tvarkos aprašas), Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo krūvio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. .nutarimu Nr. 768, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766.

Į mokyklą mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasėms) ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasėms).

Numatomas klasių skaičius 2017-2018 mokslo metams

Klasė Priešmokyklinė grupė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 3 3 2 1 3 3 2 1
Laisvos vietos 11 66 4 2 39 7 3

Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimami mokiniai, negyvenantys aptarnavimo teritorijoje, ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

Mokiniai į mokyklą priimami pateikus:

  • prašymą mokytis mokyklos direktoriaus vardu. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją (pateikti kartu su prašymu);
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą (iki birželio 30 d.);
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • foto nuotraukas 2,5 cm X 3 cm (iki rugsėjo 1 d.).

 

Norėdami pateikti prašymą kreipkitės į raštinę.

Raštinės darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais: 8.00–16.45
Penktadieniais: 8.00–15.45