Atnaujinta:   2021-9-21

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl.7
Partizanų g. 22

Mokyklos psichologė Jekaterina Gavrilova 

TIKSLAS

Užtikrinti mokyklos darbuotojams, mokiniams, mokinių tėvams visokeriopą psichologinę pagalbą, kad jie sėkmingai galėtų įgyvendinti mokyklos bei individualios darbinės veiklos tikslus.

Suteikti mokiniams pagalbą, būtiną ieškant tinkamos profesijos, ugdyti jų savarankiško mąstymo įgūdžius, kurie yra svarbūs sėkmingam profesijos pasirinkimui.

UŽDAVINIAI

Rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Konsultuoti moksleivių ugdymo proceso dalyvius, atlikti psichologinį įvertinimą, tyrimus, profesinį kuravimą ir psichologinį švietimą.
Suteikti žinių (asmenybės charakteristikų, pomėgių, poreikių, vertybių, mokymosi įstaigų, darbo rinkos keliamų reikalavimų ir kitų aktualių klausimų analizavimas), padedančių pasirinkti tinkamą profesiją.

Veiklos kryptys:
I. Konsultavimas

Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

II. Psichologinis įvertinimas

Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius

III. Švietimas

Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

IV. Psichologinių problemų prevencija

Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

PSICHOLOGO KONSULTACINĖS VALANDOS

 

Antradienis

09.00 -11.30

12.00 -14.30

Trečiadienis

09.00 -11.30

12.00 -14.30

Ketvirtadienis

09.00 -11.30

12.00 -14.30

Penktadienis

09.00 -11.30

12.00 -14.30

 

Radvilėnų pl.7

Psichologė Regina Valaitienė

VEIKLA

 1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis.

 2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.

 3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

 4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

 5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

 6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

 7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

 9. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 10. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

 11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

 12. Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija.

 13. Skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija.

 14. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 

Kontaktinės valandos

 

Pirmadienis

 

12.00 -15.00

 

Antradienis

 

12.00-16.00; 16.30-18.30

 

Trečiadienis

 

  12.00 -15.00

 

Ketvirtadienis

 

12.00 -15.00

Skip to content