Atnaujinta:   2020-5-21

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl.7
Partizanų g. 22

Logopedė ekspertė, specialioji pedagogė Audronė Arcinavičienė, 108 kabinetas

El. paštas: audrone.arcinaviciene@gmail.com
Tel. 8 603 15254

Specialioji pedagogė

 • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos padeda įveikti.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo įveikimo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Konsultuoja mokyklos bendruomenę, mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos ir įveikimo klausimais.

Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiųjų ir logopedinių pratybų laikas

Pirmadienis         8.00 – 11.50, 12.40 – 15.10
Antradienis         8.00 – 11.50,  12.40 – 15.10
Trečiadienis        8.00 – 11.30,  12.00 -13.45
Ketvirtadienis     8.00 – 11.50,  12.40 – 14.15
Penktadienis       9.00 – 10.00,  10.50 – 13.30

Radvilėnų pl.7

Logopedė metodininkė Edita Čečkauskienė, 108 kabinetas

El. paštas: editaceckauskiene@gmail.com
Tel. 8 65595280

Logopedė:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos padeda įveikti.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo įveikimo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Konsultuoja mokyklos bendruomenę, mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos ir įveikimo klausimais.

Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedinių pratybų laikas

Pirmadienis                  -
Antradienis         13.00 – 15.00
Trečiadienis        12.00 – 14.30
Ketvirtadienis     10.00 – 14.30
Penktadienis       10.00 – 14.30

Skip to content