Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

1. (Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos galimybes, mokyklos tikslus.
2. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje apklausos būdu nustatomi ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikiai. Prireikus jie patikslinami mokslo metų pradžioje:

2.1. mokykloje formuojama neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla pagal apklausos rezultatus;
2.2. mokytojai rengia neformaliojo ugdymo programas iki 2016-08-26, kurias pateikia mokyklos direktoriui tvirtinti;
2.3. neformaliojo švietimo valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai;
2.4. mokslo metų pradžioje mokinių tėvai rašo prašymus patvirtindami vaiko neformaliojo ugdymo programos pasirinkimą;
2.5. neformalusis vaikų švietimas mokykloje organizuojamas šiomis kryptimis: meninė raiška – 15 val., sportas, sveika gyvensena – 8 val., intelektualinis ugdymas – 2 val., pilietinis ugdymas, nevyriausybinės organizacijos, savivalda – 3 val., kraštotyrinis ugdymas, etnokultūra – 3 val.;
2.6. direktorės pavaduotoja ugdymui, kuruojanti neformalų ugdymą mokykloje, parengia neformaliojo vaikų ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį.

3. Neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
4. Neformaliojo švietimo veikla įgyvendinama aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus: mokykloje ir kitose aplinkose (muziejuose, teatre, lankytinose vietose, gamtoje).
5. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus kitose aplinkose rekomenduojama vesti iki 5 val. per metus.
6. Neformaliojo vaikų švietimo grupėje vaikų skaičius ne mažesnis kaip 15 ir ne didesnis kaip 30 mokinių.


Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2017-2018 mokslo metai

Būrelis Būrelio vadovas Skiriama valandų
Spalvų pasaulis (1-4 kl.) Laimutė Nagelienė 2 val.
Etnokultūros menė (1-4 kl.) Valerija Streckienė 1 val.
Origamio klubas (1-4 kl.) Inga Gancevskaitė 1 val.
Keramikos būrelis (1-4 kl.) Lina Galinienė 2 val.
Dainos studija (1-4 kl.) Irena Čiulkinienė 2 val.
Mažieji gamtos bičiuliai (1-4 kl.) Kristina Biknienė 1 val.
Mergaičių futbolas (1-4 kl.) Ingrida Siliūnienė 3 val.
Mergaičių futbolas (5-8 kl.) Ingrida Siliūnienė 2 val.
Berniukų futbolas (1-4 kl.) Antanas Andriuškevičius 2 val.
Berniukų futbolas (5-8 kl.) Antanas Andriuškevičius 2 val.
Mokyklos choras (5-8 kl.) Ramūnas Baranauskas, Žaneta Degutienė 2 val.
Muzikos ansamblis „Blyksnis“ (5-8 kl.) Paulius Petrauskas 1 val.
Maironiečių būrelis (5-8 kl.) Meilė Švėgždaitė 1 val.
Šv. Pauliaus ateitininkų kuopa (5-8 kl.) L. Galinienė 2 val.
Gamtos bičiuliai (5-8 kl.) Dalia Leitanienė 1 val.
Tyrėjų klubas (5-8 kl.) Rosvita Sanspreiškienė 1 val.