Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
2018-2019 m. m.

62. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.
63. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos mokinių taryba, mokinių tėvais (globėjais) įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas.
64. Atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo ypatumus, veikla vykdoma:
64.1. aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus;
64. 2. neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai (3 priedas).
65. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro.
66. Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičių mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį.
67. Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. Neformaliojo švietimo valandos paskirstomos atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, lankomumą, mokyklos tradicijas, veiklos tęstinumą, būrelių pasiekimus. Įvairių gabumų bei poreikių mokinių ugdymui siūlomi menų, sveikos gyvensenos ir sporto, intelektualinio, socialino bei pažintinio ugdymo būreliai:
67.1 gabieji mokiniai ugdomi steigiant neformaliojo švietimo būrelius („Mažieji gamtos tyrėjai“, Šachmatų klubas, „Kompiuteris – mano pagalbininkas“), dalyvaujant tarpdiscipilininėje itin gabių mokinių ugdymo programoje Kauno mieste;
67.2. atlikus spec.poreikių mokinių tyrimą siūlomi jų gebėjimus ir poreikius atitinkantis būreliai.