Grupės

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais ir patvirtintais pagrindiniais teisiniais dokumentais (Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija), reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo veiklą bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas, bei darželyje sukaupta gerąja darbo patirtimi.

Linksmučių studija
Smalsučių studija
Gudručių studija
Čiauškučių studija
Šnekučių studija
Stipručių studija

 

Priešmokyklinė ugdymo grupė

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa – http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Rudnosiuko studija