2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2017 m.

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų. 2018 m. kovo 15 d.
Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas. 1. Bendroji informacija
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
P2 Informacija pagal segmentus. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
P3 Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P8 Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P9 Išankstiniai mokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
P10 Gautinos sumos. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
P12 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
P21 Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
P24 Finansinės rizikos valdymas. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10-SB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m.gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10-ĮM SPEC
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 36
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 35
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 34
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 33
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 32
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 29
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 28
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 27
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 26

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai III ketvirtis

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai III ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-VIP
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-ĮM SPEC
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-SB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-MK
Biudžeto sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos Nr. 16–Nr. 23
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 3

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai II ketvirtis

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai II ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 1
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 2
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 3
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 4
Biudžeto sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.birželio 30 d. ataskaitos Nr. 6–Nr. 15
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 2

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai I ketvirtis

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai I ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos Nr. 1–Nr. 5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

2015 m.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Apskaitos politika
Atsargų vertės pasikeitimas
Būsimosios pagindinės nuomos įmokos
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansavimo sumų likučiai
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą
Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita2
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metai

Investicijų programos (biudžetas) ataskaita 2015 m. III ketv.
Investicijų programos (VIP lėšos) ataskaita 2015 m. III ketv.
Miesto darnaus vystymo programos ataskaita 2015 m. III ketv.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžetas) ataskaita 2015 m. III ketv.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) ataskaita 2015 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitos aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, 2015 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita,2015 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, 2015 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita,2015 m. II ketv.
Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita, 2015 m. I ketv.
Finansavimas pagal šaltinį ir paskirtį, 2015 m. I ketv
Aiškinamasis raštas, 2015 m. I ketv.
Darbuotojų atlyginimai 2015 m.