Finansinės veiklos ataskaitos

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metai


Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas. Bendroji informacija
Finansinės būkles ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Atsargų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Kitos pagrindinės veiklos pajamos
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytus veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metai

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Apskaitos politika
Atsargų vertės pasikeitimas
Būsimosios pagindinės nuomos įmokos
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansavimo sumų likučiai
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą
Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita2
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metai

Investicijų programos (biudžetas) ataskaita 2015 m. III ketv.
Investicijų programos (VIP lėšos) ataskaita 2015 m. III ketv.
Miesto darnaus vystymo programos ataskaita 2015 m. III ketv.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžetas) ataskaita 2015 m. III ketv.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) ataskaita 2015 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitos aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, 2015 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita,2015 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, 2015 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita,2015 m. II ketv.
Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita, 2015 m. I ketv.
Finansavimas pagal šaltinį ir paskirtį, 2015 m. I ketv
Aiškinamasis raštas, 2015 m. I ketv.
Darbuotojų atlyginimai 2015 m.