Paskelbta: 2018-03-19 8:00

PRANEŠIMAS APIE KAUNO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu        Nr. T-65 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras (kodas 290137260) būtų reorganizuotas, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos (kodas 190138361).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Radvilėnų pl. 7, LT-50258 Kaunas, kodas 290137260. Duomenys apie Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.
  2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Partizanų g. 22, LT-50217 Kaunas, kodas 190138361. Duomenys apie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.

Reorganizavimo būdas:

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos, kuriai pereina visos Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro teisės ir pareigos.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas iki       2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro išregistravimo) perduodamos Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama  iki  2018 m. gegužės 21 d.  darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciame centre (Radvilėnų pl. 7, tel. (8 37) 33 20 59, kontaktinis asmuo – Vilija Kondrašienė, raštinės vedėja) ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje (Partizanų g. 22, tel. (8 37) 31 20 04, kontaktinis asmuo – Žaneta Degutienė, raštinės vedėja).

 

Mokinių priėmimo mokytis mokykloje tvarka.
Prašymų padavimo pradžia kovo 7 diena.

Ikimokyklinis ugdymas

2-6 metų

PASIRINKTI

Pradinis ugdymas

1-4 klasės

PASIRINKTI

Pagrindinis ugdymas

5-8 klasės

PASIRINKTI

Mūsų partneriai:

Rengvita          Kauno kolegija          Vytauto Didžiojo universitetas          Kokybės siekiančių mokyklų klubas          Maironio lietuvių literatūros muziejus

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla